Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Ganeo

§1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Ganeo dostępny pod adresem internetowym ganeo.pl i ganeo.com.pl, prowadzony jest przez Elandis Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Josepha Conrada 55b, 31-357 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000717836, NIP 675-148-28-18, REGON 122708888.

 2. Niniejszy regulamin określa:

  • zasady i tryb zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Ganeo;

  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, polegających na:

   • zapewnieniu Klientowi możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Ganeo;
   • założeniu, prowadzeniu bądź usunięciu Konta Klienta;

   • dostarczaniu newslettera Sklepu.

 3. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Ganeo jest posiadanie przez Klienta statusu przedsiębiorcy oraz dokonanie tych czynności w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 4. Klient Sklepu Internetowego Ganeo zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Klient może pobrać niniejszy Regulamin ze strony Sklepu internetowego Ganeo w formie pliku pdf.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje Klienta także w przypadku w którym zaniechał zapoznania się z nim przed zawarciem Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Ganeo.

§2
Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Kliencie – należy przez to rozumieć podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży;

 2. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Elandis Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Josepha Conrada 55b, 31-357 Kraków wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000717836, NIP 675-148-28-18, REGON 122708888;

 1. Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczna, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

 2. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, ale niemających dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 7aa Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta);

 3. Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresami internetowymi: ganeo.pl i ganeo.com.pl;

 4. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Sklepu;

 5. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą;

 6. Koncie – należy przez to rozumieć konto klienta w Sklepie, służące przechowywaniu danych podanych przez Klienta oraz informacji o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;

 7. Formularzu rejestracji – należy przez to rozumieć formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;

 8. Formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

 9. Koszyku – należy przez to rozumieć element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów; 

 10. Produkcie – należy przez to rozmieć dostępną w Sklepie rzecz ruchomą bądź usługę będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

 11. Umowie Sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Produktu zawieraną albo zawartą między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu; przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług lub umowę o dzieło;

 12. Dniach roboczych – należy przez to rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 13. Dostawie – należy przez to rozumieć czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w Zamówieniu.

 14. Dostawcy – należy przez to rozumieć podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów, tj. DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

§3 
Kontakt ze Sklepem
 1. Adres Sprzedawcy: ul. Josepha Conrada 55b, 31-357 Kraków

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@ganeo.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 666 030 233

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Citi Handlowy 88 1030 0019 0109 8530 0044 7746.

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 2. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 16:30.

Klient może składać reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, związanych z funkcjonowaniem Sklepu, pod adresem e-mail podanym w niniejszym paragrafie.

§4
Warunki techniczne korzystania ze Sklepu

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies.

§5
Postanowienia ogólne

 1. Informacje o Produktach prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty ani oferty w postaci elektronicznej, w rozumieniu art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest:

  • po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu;

  • bez zakładania Konta, poprzez skorzystanie z Formularza Zamówienia i podanie niezbędnych danych umożliwiających realizację Zamówienia;

  • przez kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą.

 3. Ceny Produktów dostępnych za pośrednictwem Sklepu podane są w polskich złotych.

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

 6. Pełna specyfikacja Produktów dostępnych za pośrednictwem Sklepu dostępna jest na stronach internetowych producentów.

§6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
 • Nazwa firmy,
 • Imię i nazwisko,
 • Adres firmy,
 • NIP firmy,
 • Adres do wysyłki towaru,
 • Numer telefonu osoby zamawiającej,
 • Adres e-mail osoby zamawiającej.
 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

 3. Zalogować się i kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  • Przesyłka kurierska,

  • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Josepha Conrada 55b, 31-357 Kraków

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

  • Płatności elektroniczne

 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§9
Zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży

 1. Po złożeniu Zamówienia zgodnie z § 7 Regulaminu Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie do realizacji, poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi dodatkowej wiadomości e-mail, informującej o przyjęciu Zamówienia do realizacji i zawarciu Umowy sprzedaży, na adres poczty elektronicznej Klienta podany w trakcie składania Zamówienia.
 1. Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o której mowa w ustępie poprzedzającym.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, pod rygorem odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy Sprzedaży.

 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy w terminie wskazanym w jego opisie, z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu.

 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Produkty zostaną wysłane do klienta po skompletowaniu całego zamówienia.

 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta podany w trakcie składania Zamówienia.

 7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

 8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10
Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Z uwagi na § 1 ust. 3 Regulaminu, prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży jako umowy zawartej na odległość przysługuje jedynie Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.

 3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta rozpoczyna się z chwilą objęcia zamówionych Produktów w posiadanie przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 4. W celu wykonania prawa odstąpienia, Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@ganeo.pl. Oświadczenie musi zawierać:

 • Nazwę firmy,
 • Adres firmy,
 • NIP firmy,
 • Numer zamówienia,
 • Datę złożenia zamówienia,
 • Nazwę zwracanych Produktów,
 • Nr rachunku bankowego do zwrotu środków.
 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Produkty Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem na poniższy adres:

  Ganeo Sp. z o.o.
  ul. Josepha Conrada 55b
  31-357 Kraków

  Z dopiskiem "Zwrot zamówienia nr XXX" (gdzie XXX to numer zwracanego zamówienia).

 2. Zwrot Produktów za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym produkty uznaje się za niezwrócone).

 3. Wszelkie koszty związane z odesłaniem Produktów ponosi Klient.

 4. Produkty jak i ich opakowania nie mogą nosić jakichkolwiek śladów użytkowania, montażu itp. oraz muszą zostać odesłane w oryginalnych opakowaniach (niezaklejonych taśmą pakową). Całość tj. Produkt w oryginalnym opakowaniu, powinien być spakowany do zewnętrznego kartonu i tak nadany na adres podany w ust. 5 powyżej.

 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności dokonanych przez odstępującego od umowy do chwili otrzymania zwracanych Produktów.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu środków na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, a jeśli nie został podany, tym samym kanałem płatności, którym opłacono zamówienie lub na rachunek bankowy Klienta powiązany z tym sposobem płatności.

 7. Odstępujący od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.

 8. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą.

 9. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą, a Klient jest wolny od wszelkich zobowiązań. Jeżeli Przedsiębiorca na prawach konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:

  • których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • o świadczenie usługi dodatkowej, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia usługi dodatkowej, że po spełnieniu tego świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.

 11. Postanowienia zawarte w § 10 ust. 1-14 niniejszego Regulaminu mają zastosowanie jedynie do Przedsiębiorców na prawach konsumentów.

 12. Z uwagi na § 1 ust. 3 Regulaminu, Klientowi niebędącemu Przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży jako umowy zawartej na odległość.

 13. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia ze strony Sklepu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego albo braku płatności ze strony Klienta w terminie określonym w § 9 ust. 3 Regulaminu, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, z którego może skorzystać w terminie 30 dni od daty zawarcia tej umowy.

§ 11
Reklamacja oraz pozostałe zasady odpowiedzialności Sprzedawcy

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do jego reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z rękojmi ani odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niezgodności Produktu ze zdjęciem lub opisem umieszczonym na stronie internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem art. 473 § 2 oraz 558 § 2 Kodeksu cywilnego.

 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy Sprzedawcy wskazane w § 3 Regulaminu.

 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 1. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. Koszty przesyłki Produktu od Klienta do Sprzedającego w ramach procedury reklamacyjnej, w tym koszty ubezpieczenia przesyłki, leżą po stronie Klienta

 2. Sprzedawca, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 12
Ochrona danych osobowych Klienta

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie z Dostawy, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta Dostawcy.

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 3. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu zabezpieczenia danych Klienta przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione.

§ 13 
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. Wszelkie spory powstałe w związku z Umową Sprzedaży bądź usługami świadczonymi drogą elektroniczną w pierwszej kolejności będą rozstrzygane przez Sprzedawcę oraz Klienta w drodze negocjacji, a w przypadku niedojścia do porozumienia – przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 5. Regulamin wchodzi w życie 1 lutego 2018 roku. 

Ta strona używa plików cookie w celu optymalizacji i ułatwienia dostępu do naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz osobiście zarządzać tym, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być implementowane na Twoim urządzeniu. W celu zapoznania się ze szczegółami kliknij odnośnik - Więcej informacji