Zasady ochrony danych osobowych i informacje o plikach cookies

Zasady ochrony danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.ganeo.pl

§1
Informacje ogólne

 1. Niniejsze Zasady ochrony danych osobowych określają warunki gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.ganeo.pl (zwany dalej: „Sklepem”).

 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Elandis Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Josepha Conrada 55b, 31-357 Kraków wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000717836, NIP 675-148-28-18, REGON 122708888, zwany dalej ELANDIS.

 3. ELANDIS dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

§2
Zakres oraz podstawa przetwarzania danych

 1. ELANDIS zbiera informacje dotyczące Klientów Sklepu, w tym informacje stanowiące dane osobowe.

 2. Dane Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Sklepie poprzez założenie Konta Klienta, składania Zamówienia oraz w przypadku osobistego kontaktu ze Sklepem (w formie wiadomości elektronicznej, telefonu, chatu, itp.).

 3. W przypadku założenia Konta Klienta zakres gromadzonych danych obejmuje:

  • adres e-mail,

  • płeć Klienta

  • imię i nazwisko Klienta

  • hasło do Konta Klienta

 1. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Sklepu zakres gromadzonych danych obejmuje:

  • imię i nazwisko Klienta

  • adres prowadzonej działalności i/lub adres wysyłki (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo i kraj)

  • numer telefonu,

  • NIP

 1. Klient może, podczas rejestracji Konta Klienta lub podczas składania jednorazowego zamówienia, wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci adresu e-mail w celu otrzymywania subskrypcji Newsletter. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, przez kliknięcie w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail zawierającej Newsletter. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

 2. Podanie danych jest w każdym przypadku dobrowolne. Dane te są jednak ELANDIS niezbędne do świadczenia Klientowi usług elektronicznych w postaci prowadzenia Konta Klienta i/lub realizacji umów sprzedaży zawartych z Klientem za pośrednictwem Sklepu, a w przypadku zamówienia przez Klienta subskrypcji Newsletter’a do jego dostarczenia.

 3. Dane Klienta przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1; dalej: Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), tj. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
  działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W przypadku zamówienia przez
  Klienta subskrypcji Newsletter’a dane Klienta przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody wyrażonej przez osobę której dane dotyczą.

 4. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego). Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie.

§3
Sposób wykorzystania danych

 1. W przypadku dokonania Rejestracji Konta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia.

 2. W przypadku złożenia Zamówienia w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu realizacji Zamówienia, w szczególności zrealizowania Dostawy oraz wystawienia dokumentów księgowych.

 3. W przypadku zamówienia subskrypcji Newsletter’a, dane Klientów wykorzystywane są w celu dostarczenia Newsletter’a.

 4. W przypadku osobistego kontaktu Klienta ze Sklepem dane Klienta wykorzystywane są w celu związanym z przedmiotem kontaktu Klienta (realizacją zamówienia, obsługą reklamacji, itp.).

 5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar poprzez system przelewy24, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży spółce PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań.

 6. W przypadku, gdy Klient wybierze dostawę w formie przesyłki kurierskiej, jego dane osobowe zostaną przekazanie w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy spółce DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mineralnej 15, 02 – 274 Warszawa.

§4
Okres wykorzystania danych

 1. W przypadku dokonania Rejestracji Konta w Sklepie dane Klienta wykorzystywane są przez okres utrzymywania Konta, tj. do czasu jego likwidacji przez Klienta.

 2. W przypadku złożenia Zamówienia w Sklepie dane Klienta wykorzystywane są przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych związanych z realizacją Zamówienia, w tym obowiązków podatkowo-księgowych, jak również realizacji uprawnień Klienta bądź Sklepu związanych z umową zawartą w wyniku złożenia Zamówienia.

 3. W przypadku zamówienia subskrypcji Newsletter’a, dane Klienta wykorzystywane są przez okres korzystania z subskrypcji, tj. do czasu rezygnacji z Newsletter’a.

§5 
Dostęp do danych i prawa Klienta

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep bezpośredni dostęp mają jedynie uprawnieni pracownicy ELANDIS.

 2. Dane Klienta mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie: „Sposób wykorzystania danych”.

 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.

 4. ELANDIS zapewnia Klientom, którzy posiadają Konto Klienta, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta Klienta w Sklepie.

 5. W przypadku subskrypcji biuletynu Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta Klienta w Sklepie.

 6. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy prawa, w szczególności przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

§6 
Zabezpieczenia

 1. ELANDIS stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. ELANDIS zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

 2. Dane osobowe w ELANDIS są chronione zgodnie z wymogami wynikającymi z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 3. ELANDIS nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

§7 
Cookies

 1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez ELANDIS na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez ELANDIS produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.

 2. ELANDIS wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  • cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów,

  • cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych pozwalających na poprawne działanie Sklepu i jego funkcji.

 3. ELANDIS wykorzystuje cookies własne w celu:

  • uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia trwałości sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,

  • analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 4. ELANDIS wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

  • popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),

  • popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego instagram.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),

  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).

 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 2. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

  • przeglądarka Internet Explorer,

  • przeglądarka Mozilla Firefox,

  • przeglądarka Chrome,

  • przeglądarka Safari,

  • przeglądarka Opera.

 3. Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. ELANDIS nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Sklepu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§8
Zmiana zasad ochrony danych osobowych

 1. ELANDIS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zasadach ochrony danych osobowych. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.

 2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z zasadami ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres: biuro@elandis.pl.

 3. Data ostatniej modyfikacji: 25 maja 2018r.

Ta strona używa plików cookie w celu optymalizacji i ułatwienia dostępu do naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz osobiście zarządzać tym, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być implementowane na Twoim urządzeniu. W celu zapoznania się ze szczegółami kliknij odnośnik - Więcej informacji